ค้นหาหนังสือราชการ ประจำปี  :   เดือน :
ค้นหาจากชื่อหนังสือ  :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
2901 หารือแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและสภาพปัญหาการดำเนินงานของ อปท. - ที่ มท 0861.3/ว 432 ดาวน์โหลดเอกสาร
1278
17 ม.ค. 2551
2902 แนวทางการปฏิบัติของ อปท. ในการรับถ่ายโอนภารกิจทางหลวงและภารกิจอื่น - ที่ มท 0861.3/ว 433 ดาวน์โหลดเอกสาร
1271
17 ม.ค. 2551
2903 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1286
21 ม.ค. 2551
2904 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1275
21 ม.ค. 2551
2905 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่ อปท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ (ประปาหมู่บ้าน)-ที่ มท 0861.3/ว 504 ดาวน์โหลดเอกสาร
1320
21 ม.ค. 2551
2906 การดำเนินการตามระเบียบ มท ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้า ฯ -ที่ มท 0861.3/ว 499 ดาวน์โหลดเอกสาร
1336
21 ม.ค. 2551
2907 การแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
1412
22 ม.ค. 2551
2908 ประกาศกำหนดให้มีการประชุมผู้แทนปลัด อบต. เป็นกรรมการ ก.กลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
1325
25 ม.ค. 2551
2909 การให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน
2010
25 ม.ค. 2551
2910 แนวทางปฏิบัติกาต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
1746
25 ม.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169|  |170|  |171|  |172|  |173|  |174|  |175|  |176|  |177|  |178|  |179|  |180|  |181|  |182|  |183|  |184|  |185|  |186|  |187|  |188|  |189|  |190|  |191|  |192|  |193|  |194|  |195|  |196|  |197|  |198|  |199|  |200|  |201|  |202|  |203|  |204|  |205|  |206|  |207|  |208|  |209|  |210|  |211|  |212|  |213|  |214|  |215|  |216|  |217|  |218|  |219|  |220|  |221|  |222|  |223|  |224|  |225|  |226|  |227|  |228|  |229|  |230|  |231|  |232|  |233|  |234|  |235|  |236|  |237|  |238|  |239|  |240|  |241|  |242|  |243|  |244|  |245|  |246|  |247|  |248|  |249|  |250|  |251|  |252|  |253|  |254|  |255|  |256|  |257|  |258|  |259|  |260|  |261|  |262|  |263|  |264|  |265|  |266|  |267|  |268|  |269|  |270|  |271|  |272|  |273|  |274|  |275|  |276|  |277|  |278|  |279|  |280|  |281|  |282|  |283|  |284|  |285|  |286|  |287|  |288|  |289|  |290| 291  |292|  |293|  |294|  |295|  |296