ค้นหาหนังสือราชการ ประจำปี  :   เดือน :
ค้นหาจากชื่อหนังสือ  :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
2701 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม - ที่ มท 0861.1/ว 597 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1247
16 ธ.ค. 2551
2702 การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วนและกรณีสนับสนุน อปท. ตามยุทธศาสตร์ฯ - ที่ มท 0861.3/ว6936 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1744
15 ธ.ค. 2551
2703 ติดตามการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 มท.0861.3/6848 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1317
12 ธ.ค. 2551
2704 แนวทางการดำเนินงานกรณีมีเรื่องให้สำนักงบประมาณพิจารณา มท.0861.3/ว 593 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1429
12 ธ.ค. 2551
2705 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการการนำระบบสารสนเทศภูมอศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ชของเทศบาล มท.0861.3/ว 591 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1462
11 ธ.ค. 2551
2706 ขอเขิญเข้าร่วมประชุมวิขาการอนามัยสิ่งแวดล้อม มท 0861.6845 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1432
12 ธ.ค. 2551
2707 แจ้งมติ ดาวน์โหลดเอกสาร
1340
00 ธ.ค. 543
2708 แจ้งมติ ดาวน์โหลดเอกสาร
1293
17 ต.ค. 2550
2709 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมงวดที่ 4/2551 (มท.0861.5/ว 6730) ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1455
01 ธ.ค. 2551
2710 แจ้งการโอนเงินภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (มท 0861.5/ว 6731) ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1486
01 ธ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169|  |170|  |171|  |172|  |173|  |174|  |175|  |176|  |177|  |178|  |179|  |180|  |181|  |182|  |183|  |184|  |185|  |186|  |187|  |188|  |189|  |190|  |191|  |192|  |193|  |194|  |195|  |196|  |197|  |198|  |199|  |200|  |201|  |202|  |203|  |204|  |205|  |206|  |207|  |208|  |209|  |210|  |211|  |212|  |213|  |214|  |215|  |216|  |217|  |218|  |219|  |220|  |221|  |222|  |223|  |224|  |225|  |226|  |227|  |228|  |229|  |230|  |231|  |232|  |233|  |234|  |235|  |236|  |237|  |238|  |239|  |240|  |241|  |242|  |243|  |244|  |245|  |246|  |247|  |248|  |249|  |250|  |251|  |252|  |253|  |254|  |255|  |256|  |257|  |258|  |259|  |260|  |261|  |262|  |263|  |264|  |265|  |266|  |267|  |268|  |269|  |270| 271  |272|  |273|  |274|  |275|  |276|  |277|  |278|  |279|  |280|  |281|  |282|  |283|  |284|  |285|  |286|  |287|  |288|  |289|  |290|  |291|  |292|  |293|  |294|  |295|  |296