เรื่อง : การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่ อปท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ (ประปาหมู่บ้าน)-ที่ มท 0861.3/ว 504
  รายละเอียด : -
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 1335 คน