ค้นหาหนังสือราชการ ประจำปี  :   เดือน :
ค้นหาจากชื่อหนังสือ  :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
2511 การแอบอ้างอ้างหลักสูตรโครงการความร่วมมือระหว่าง สถ.กับมหาวิทยาลัยทักษิณ (ยล 0037.2/ว202) ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1522
07 พ.ค. 2552
2512 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (แบบ จส.01 ใหม่ ) ยล 0037.5/ว204) ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
2512
07 พ.ค. 2552
2513 การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.(ยล 0037.3/ว200) ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1478
06 พ.ค. 2552
2514 ซักซ้อมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ที่ ยล 0037.3/ว 199 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1565
06 พ.ค. 2552
2515 ซักซ้อมการดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ ปี 52 ตามตัวชี้วัดที่ 3.1.3 และการรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ อปท.- ที่ ยล 0037.5/ว184 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1539
01 พ.ค. 2552
2516 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร รปศ. สาขา วิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1633
01 พ.ค. 2552
2517 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ของ อปท. กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ที่ ยล 0037.4/ว 2234 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
2035
30 เม.ย. 2552
2518 การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 - ที่ ยล 0037.3/ว 2203 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1470
29 เม.ย. 2552
2519 การจัดตั้งเครือข่าย คกก.สอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 ที่ ยล 0037.4/ว 190 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1578
29 เม.ย. 2552
2520 การบังคับใช้และการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ ยล 0037.4/ว 2145 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1447
28 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169|  |170|  |171|  |172|  |173|  |174|  |175|  |176|  |177|  |178|  |179|  |180|  |181|  |182|  |183|  |184|  |185|  |186|  |187|  |188|  |189|  |190|  |191|  |192|  |193|  |194|  |195|  |196|  |197|  |198|  |199|  |200|  |201|  |202|  |203|  |204|  |205|  |206|  |207|  |208|  |209|  |210|  |211|  |212|  |213|  |214|  |215|  |216|  |217|  |218|  |219|  |220|  |221|  |222|  |223|  |224|  |225|  |226|  |227|  |228|  |229|  |230|  |231|  |232|  |233|  |234|  |235|  |236|  |237|  |238|  |239|  |240|  |241|  |242|  |243|  |244|  |245|  |246|  |247|  |248|  |249|  |250|  |251| 252  |253|  |254|  |255|  |256|  |257|  |258|  |259|  |260|  |261|  |262|  |263|  |264|  |265|  |266|  |267|  |268|  |269|  |270|  |271|  |272|  |273|  |274|  |275|  |276|  |277|  |278|  |279|  |280|  |281|  |282|  |283|  |284|  |285|  |286|  |287|  |288|  |289|  |290|  |291|  |292|  |293|  |294|  |295|  |296