ค้นหาหนังสือราชการ ประจำปี  :   เดือน :
ค้นหาจากชื่อหนังสือ  :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1561 หารือการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ที่ ยล 0037.4/ว 532 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
2769
03 ก.ย. 2553
1562 เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดย่างยั่งยืน" ผ่านระบบ e-Plan ประจำปี 2553 ที่ ยล 0037.4/ว 531 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1725
03 ก.ย. 2553
1563 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ยล 0037.3/ว 4953 ด่วนที่สุด ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1700
02 ก.ย. 2553
1564 แนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อป ดาวน์โหลดเอกสาร
6096
02 ก.ย. 2553
1565 การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1633
02 ก.ย. 2553
1566 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
2032
02 ก.ย. 2553
1567 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
1501
01 ก.ย. 2553
1568 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1600
01 ก.ย. 2553
1569 แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ ยล 0037.3/ว 525 ลว 31 ส.ค.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1561
01 ก.ย. 2553
1570 การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารงานของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกรณีกู้เงินเพื่อซื้อที่ดิน ที่ ยล 0037.3/ ว4883 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1533
01 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156| 157  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169|  |170|  |171|  |172|  |173|  |174|  |175|  |176|  |177|  |178|  |179|  |180|  |181|  |182|  |183|  |184|  |185|  |186|  |187|  |188|  |189|  |190|  |191|  |192|  |193|  |194|  |195|  |196|  |197|  |198|  |199|  |200|  |201|  |202|  |203|  |204|  |205|  |206|  |207|  |208|  |209|  |210|  |211|  |212|  |213|  |214|  |215|  |216|  |217|  |218|  |219|  |220|  |221|  |222|  |223|  |224|  |225|  |226|  |227|  |228|  |229|  |230|  |231|  |232|  |233|  |234|  |235|  |236|  |237|  |238|  |239|  |240|  |241|  |242|  |243|  |244|  |245|  |246|  |247|  |248|  |249|  |250|  |251|  |252|  |253|  |254|  |255|  |256|  |257|  |258|  |259|  |260|  |261|  |262|  |263|  |264|  |265|  |266|  |267|  |268|  |269|  |270|  |271|  |272|  |273|  |274|  |275|  |276|  |277|  |278|  |279|  |280|  |281|  |282|  |283|  |284|  |285|  |286|  |287|  |288|  |289|  |290|  |291|  |292|  |293|  |294|  |295|  |296