ค้นหาหนังสือราชการ ประจำปี  :   เดือน :
ค้นหาจากชื่อหนังสือ  :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1661 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2553 ที่ ยล 0037.5/ว 425 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1682
15 ก.ค. 2553
1662 จัดการเรียนการสอยเพื่อพัมนาบุคลากรของ อปท. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1580
15 ก.ค. 2553
1663 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจำปี 2553 (มิติที่ 2) ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1868
15 ก.ค. 2553
1664 การเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายสิทธิพลเมืองให้กับประชาชน - ที่ ยล 0037.4/ว3904 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1511
14 ก.ค. 2553
1665 การวินิจฉัยเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด - ที่ ยล 0037.4/ว3903 ลว ดาวน์โหลดเอกสาร
1556
14 ก.ค. 2553
1666 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอหารือไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย - ที่ ยล 0034.5/ว420 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1613
14 ก.ค. 2553
1667 เรื่องผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ยล 0037.3/ว 3786 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1594
14 ก.ค. 2553
1668 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร อปท.ด้านเด็กและเยาวชน ด่วนที่สุด ที่ ยล 0037.3/ว 626 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1635
13 ก.ค. 2553
1669 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร อปท.ด้านเด็กและเยาวชน ด่วนที่สุด ที่ ยล 0037.3/ว 418 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1720
13 ก.ค. 2553
1670 การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ที่ ยล 0037.4/ว 3843 ลว. ดาวน์โหลดเอกสาร
1716
12 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166| 167  |168|  |169|  |170|  |171|  |172|  |173|  |174|  |175|  |176|  |177|  |178|  |179|  |180|  |181|  |182|  |183|  |184|  |185|  |186|  |187|  |188|  |189|  |190|  |191|  |192|  |193|  |194|  |195|  |196|  |197|  |198|  |199|  |200|  |201|  |202|  |203|  |204|  |205|  |206|  |207|  |208|  |209|  |210|  |211|  |212|  |213|  |214|  |215|  |216|  |217|  |218|  |219|  |220|  |221|  |222|  |223|  |224|  |225|  |226|  |227|  |228|  |229|  |230|  |231|  |232|  |233|  |234|  |235|  |236|  |237|  |238|  |239|  |240|  |241|  |242|  |243|  |244|  |245|  |246|  |247|  |248|  |249|  |250|  |251|  |252|  |253|  |254|  |255|  |256|  |257|  |258|  |259|  |260|  |261|  |262|  |263|  |264|  |265|  |266|  |267|  |268|  |269|  |270|  |271|  |272|  |273|  |274|  |275|  |276|  |277|  |278|  |279|  |280|  |281|  |282|  |283|  |284|  |285|  |286|  |287|  |288|  |289|  |290|  |291|  |292|  |293|  |294|  |295|  |296