โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การกระจายอำนาจของรัฐบาล ต่อความก้าวหน้าของ ขรก. ส่วนท้องถิ่นในบร.. 16 ก.ค. 2555
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. ของ อปท. (ด่วนที่สุด ย.. 16 ก.ค. 2555
งาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 55" (ยล 0037.3/ว 554) ลว. 16 ก.ค. 2555
การจัดเวทีประชาคมงานวิจัย เรื่อง รูปแบบและวิธีการพัฒนาเยาวชนเพื่อความมั่นคงของสามจังวหวัดชายแดน.. 13 ก.ค. 2555
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 (ยล 0037.3/ว 552) ลว. 13 ก.ค. 2555
ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2555 (ยล 0037.3/ว 549) ลว. 13 ก.ค. 2555
แบบฟอร์มชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติครั้งที่ 2 (เฉพาะ อบจ. ทน.ยล. ทม.เบตง) ลว. 13 ก.ค. 2555
ขอความร่วมมือประกาศนโยบายกีฬาต้านยาเสพติดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ยล 0037.3/ว 8509) ลว. 13 ก.ค. 2555
การเรียกชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำ (ยล 0037.2/ว4753) ลว. 12 ก.ค. 2555
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/55 (ยล 0037.3/ว 551) ลว. 12 ก.ค. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ด่.. 12 ก.ค. 2555
ส่งเงินรายได้ อปท. (เจ้าหนี้ อปท.) (ยล 0037.5/ว 550) ลว. 12 ก.ค. 2555
เชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21" ลว. 12 ก.ค. 2555
แจ้งเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.ฯ (ยล 0037.5/ว 547) ลว. 11 ก.ค. 2555
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ"ทิศทางการบริหารงานบุคคลของ อบต. ประจำปี 55" (ยล 0037.2/ว548) ลว. 11 ก.ค. 2555