เรื่อง : ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท.พ.ศ.2542 สำหรับปี งปม.พ.ศ.55 (ยล 0037.3/ว651) ลว.
  รายละเอียด : ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท.พ.ศ.2542 สำหรับปี งปม.พ.ศ.55
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1753 คน