เรื่อง : หารือแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและสภาพปัญหาการดำเนินงานของ อปท. - ที่ มท 0861.3/ว 432
  รายละเอียด : -
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 1292 คน