เร่งรัดการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางของ อปท. (INFO ระบบใหม่) ประจำป.. :อ่าน 64 คน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส.. :อ่าน 65 คน
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยครูอาวุโส ประจำปี 2563 :อ่าน 66 คน
การส่งขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 :อ่าน 281 คน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว :อ่าน 310 คน
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานแหล่งน้ำืั้ทีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไข.. :อ่าน 355 คน
ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนงานหรือโครงการที่ทีวัตถุประสงค์เพื่อพื้น.. :อ่าน 405 คน
ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนงานหรือโครงการที่ทีวัตถุประสงค์เพื่อพื้น.. :อ่าน 353 คน
ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการด.. :อ่าน 339 คน
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2563 :อ่าน 184 คน