ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อ.. :อ่าน 81 คน
การสนับสนุนข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 :อ่าน 293 คน
การสำรวจไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดภาคใต้ (ศอ.บต.) ไปดำเน.. :อ่าน 330 คน
แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเล.. :อ่าน 322 คน
ประชาสัมพันธ์โครงการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ :อ่าน 416 คน
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวิน.. :อ่าน 310 คน
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practi.. :อ่าน 260 คน
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำ.. :อ่าน 378 คน
แจ้งกำหนดการพิธีมอบรางวัลประจำปี 2562 ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น :อ่าน 235 คน
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :อ่าน 279 คน