การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :อ่าน 4 คน
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร.. :อ่าน 23 คน
แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณ.. :อ่าน 39 คน
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน.. :อ่าน 33 คน
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนัก.. :อ่าน 29 คน
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท.. :อ่าน 23 คน
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ก.. :อ่าน 33 คน
ของดการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 :อ่าน 74 คน
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภา.. :อ่าน 148 คน
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 :อ่าน 167 คน