กระดานเสวนา
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
รายงานก.อบต.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖,๑๖ ม.ค.๕๖
โดย :  ปลัด อบต.ยะรม
เมื่อ : 2013-01-16 22:26:48
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งและต่อสัญญา
จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ประชุม เห็นชอบดังนี้
อบต.ยะหา,อบต.พร่อนและ อบต.แม่หวาด
๕.๒ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
(ในระดับควบ)
ที่ประชุม เห็นชอบดังนี้
อบต.ตลิ่งชัน,อบต.ลำใหม่,อบต.ท่าธง,อบต.ตะโละ
หะลอ,อบต.บาลอ,อบต.เกะรอและอบต.บาโงย
๕.๓ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับ
ผู้มีประสบการณ์ (นอกระดับควบ)
ที่ประชุม เห็นชอบดังนี้
อบต.ยะต๊ะ,อบต.ตาเนาะแมเราะ,อบต.กรงปินัง,
อบต.ตาชี,อบต.กาลอ,อบต.ธารโต และ
อบต.บาโร๊ะ
๕.๔ ขอความเห็นชอบย้ายสับเปลี่ยนสาย
งานพนักงานส่วนตำบล
ที่ประชุม เห็นชอบ อบต.ท่าธง (จนท.จัดเก็บฯ เปลี่ยนเป็น
จพง.การเงินและบัญชี
๕.๕ ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานส่วนตำบล
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่ประชุม เห็นชอบ อบต.กรงปินัง (จพง.พัสดุย้ายไปจพง.จัด
เก็บฯ)
๕.๖ ขอความเห็นชอบให้โอนและรับ
โอนพนักงานส่วนตำบล
ที่ประชุม เห็นชอบดังนี้
๑. อบต.แม่หวาด...รับโอนจพง.จัดเก็บจาก อบ
ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส/ให้จนท.วิเคราะห์
ย้ายไป อบต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
๒. อบต.บาเจาะ...ให้จพง.การเงินและบัญชีย้าย
ไป อบจ.ยะลา
๓. อบต.กาลูปัง..ให้จพง.พัสดุย้ายไป อบ
ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส/ปลัด อบต.ย้ายไป
เป็นรองปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก..ได้ไปสม
ใจ แล้วบังมะ ดีใจด้วยค่ะ
๔. อบต.ลิดล..ให้นายช่างโยธาย้ายไป อบต.ถ้ำ
ทะลุ บันนังสตายะลา
๕. อบต.บือมัง..ให้จพง.พัฒนาชุมชน ย้ายไป อบ
ต.จะแนะ อ.จะแนะนราธิวาส
๖. อบต.บ้านแหร..ให้บุคลากรย้ายไป อบต.ตา
เซะ เมืองยะลา
๗. อบต.ตาเซะ...ให้นักวิชาการศึกษาย้ายไป อบ
ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา
๘. อบต.บันนังสตา...รับโอนนักพัฒนาชุมชนจาก
อบต.เกาะลันตาน้อย กระบี่
๙. อบต.เกะรอ...รับโอนบุคลการจาก อบต.เมาะ
มาวี ยะรังปัตตานี
๑๐. อบต.บาโร๊ะ...ให้ผอ.กองคลังย้ายไป
ผอ.คลัง อบต.กาลอ
๑๑. อบต.บาโงยซิแน..ให้นักพัฒนาชุมชน
ย้ายไป อบต.กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส
๑๒. อบต.สะเอ๊ะ...ให้จพง.พัฒนาชุมชนย้าย
ไป อบต.ท่าแพ จ.สตูล
๕.๗ ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออก
ที่ประชุม เห็นชอบ อบต.ลำใหม่และอบต.อัยเยอร์เวง เนื่อง
จากไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
๕.๘ ขอความเห็นชอบปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล เพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (นอกระดับควบ)
ที่ประชุม เห็นชอบ อบต.บาโร๊ะ,อบต.ยะลา
๕.๙ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการปรับปรุงตำแหน่งปลัด อบต.สูงขึ้น ๑
ระดับ
ที่ประชุม เห็นชอบ อบต.บาเจาะ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุ
ดังนี้
๑. นางอรพินท์ นาคประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในก.อบต.
๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ
๓. นายสอบุรี สะอิ ผู้แทนชุมชน
๕.๑๐ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรม
การพิจารณาผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในการแต่งตั้งหน.ส่วน
ราชการระดับ ๗ ให้ดำรงตำแหน่งผอ.กอง ระดับ ๗
ที่ประชุม เห็นชอบ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ ,อบต.ลิดล
๕.๑๑ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง
คณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทาง
วินัยและการให้ออกจากราชการ
ที่ประชุม เห็นชอบเพื่อให้เป็นปัจจุบันดังนี้
๑. แรงงานจังหวัดยะลา
๒. ธนารักษ์จังหวัดยะลา
๓. ผอ.การสถานีอุตุนิยมวิทยา
๔. ประธานสภา อบต.เกะรอ
๕. นายก อบต.ยะลา
๖. ปลัด อบต.กรงปินัง
๗. นายภักดิ์ ศิริโภคา ผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายมาโนชญ์ บุญญานุวัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายวัฒนาภรณ์ วรินทรเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายวิญญู สิงหเสม หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
๑๑. นางกาญจนา วัชระศิรานนท์
๕.๑๒ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะ
อนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ที่ประชุม เห็นชอบดังนี้
๑. ท่านรองผู้ว่าฯอุดร น้อยทับทิม
๒. ท่านนายอำเภอกาบัง
๓. ท่านนายอำเภอยะหา
๔. ประธานสภา อบต.เปาะเส้ง
๕. นายก อบต.ตาชี
๖. ปลัด อบต.ปุโรง
๗. นายนรินทร์ จอมบดินทร์
๘. นายนิมุ มะกาเจ
๙. นายอุดม ปัตนวงษ์
๑๐. ปลัด อบต.บาละ เลขานุการ
๕.๑๓ ขอความเห็นชอบผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงตำแหน่งปลัด
อบต.สูงขึ้น ๑ ระดับ
ที่ประชุม เห็นชอบตามคณะอนุกรรมการประเมินรายงานผล ดังนี้
๑. อบต.ยะหา ๘๙.๑๓
๒. อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ ๗๙.๒๙
๓. อบต.เกะรอ ๗๘.๕๗
๔. อบต.กายูบอเกาะ ๗๕.๓๓
๕. อบต.ลิดล ๗๘.๖๑
๖. อบต.หน้าถ้ำ ๗๗.๐๐
๗. อบต.พร่อน ๘๒.๐๗
๘. อบต.ลำพะยา ๗๖.๓๓
๙. อบต.กรงปินัง ๘๗.๕๔
๑๐. อบต.บันนังสาเรง ๘๗.๘๒
๑๑. อบต.ยะรม ๘๐.๕๙
๑๒. อบต.อัยเยอร์เวง ๘๓.๗๒
๑๓. อบต.ตาเนาะแมเราะ ๗๙.๘๐
๑๔. อบต.ตาเซะ ๘๓.๒๕
๑๕. อบต.บันนังสตา ๗๙.๘๐
๕.๑๔ ขอความเห็นชอบกำหนดส่วนราชการ
เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ที่ประชุม เห็นชอบ อบต.เนินงาม,อบต.ลำใหม่
๕.๑๕ ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรา
กำลัง ๓ ปี (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
ที่ประชุม เห็นชอบ อบต.บ้านแหร,อบต.แม่หวาด,อบต.ธารโต,
อบต.กาบัง,อบต.บาโร๊ะ,อบต.ละแอ,อบต.กาลอ,อบ
ต.เนินงาม,อบต.บาโงย,อบต.บันนังสตา,อบต.
ตาเซะ,อบต.พร่อน,อบต.หน้าถ้ำ,อบต.ลำพะยา,อบต.บาลอ
๕.๑๖ ขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมใน
แผนอัตรากำลังพนง.จ้าง ๔ ปี (๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
ประจำปี ๒๕๕๖
ที่ประชุม เห็นชอบ อบต.ตาชี,อบต.บาโร๊ะ,อบต.ลำพะยา,
อบต.ท่าธง,อบต.ธารโต
"""ส่วน อบต.กาลูปังนั้นไม่มีใครมาชี้แจงจึงให้
เลื่อนพิจารณาในรอบต่อไป"""
๕.๑๗ ขอความเห็นชอบติดตามผลการแต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีนายก
อบต.กระทำผิดร่วมกับพนง.ส่วนตำบล
ที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการติดตามการดำเนินการโดยให้
นายก อบต.ตะโละหะลอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
สวนทางวินัยและรายงานก.อบต.ทราบต่อไป
๕.๑๘ รายงานผลการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหา
การโอนย้าย
ที่ประชุม เห็นชอบ
๑. ให้เลขานุการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการ
โอนย้ายนางชุราณี ณะมี หน.ส่วนการคลัง โดย
พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้มี
การตรวจสอบแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อ
เท็จจริงที่จังหวัดแต่งตั้ง รวมถึงคณะกรรมการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๒.เชิญนายก อบต.ตะโละหะลอและนายก อบต.ที่มี
ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗ ว่างเพื่อ
สอบถามความเห็น โดยกำหนดประชุมคณะอนุกรรม
การฯ อีกครั้ง ๒๑ ม.ค.๕๖
"""เดือนนี้มีสิ่งที่ต้องบอกชาวท้องถิ่นว่า อบต.ใดเสนอเรื่องการเพิ่มเติมแผนอัตรากำลัง,เพิ่มส่วนราชการ ขอความร่วมมือให้นายก อบต.ทุกแห่งมอบหมายจนท.มาชี้แจงในการประชุมก.อบต.ด้วย เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านก็อยากทราบเหตุผลและความจำเป็นและอยากทราบข้อเท็จจริงในการบริหารงานของอบต.ที่นำเสนอ และขอให้รักษาภาพลักษณ์ขององค์กรของตน และผู้บังคับบัญชาด้วย เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นมีมุมมองที่ดี...ช่วย ๆ กันหน่อยนะค่ะ ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อพวกเราที่ทำงานอยู่ใน อบต.นั่นเอง""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
พบกันในเดือนหน้า ขอให้ทุกคนมีความสุข และปลอดภัยค่ะ

 
IP :(49.228.94.121)
Mail to ปลัด อบต.ยะรม
แสดงความคิดเห็น
 
โดย :  ปลัด อบต.ยะรม
ตอบเมื่อ : 2013-01-16 22:37:34    IP : (49.228.94.121)
ฝากจากท่านผู้ว่าเดชรัฐ สิมศิริ
ท่านผู้ว่าฯ เป็นประธานในที่ประชุมก.อบต.ครั้งนี้ ฝากให้ทุก อบต.นำนโยบายของท่านผู้ว่าฯ นำไปปฏิบัติ ซึ่งวาระของจังหวัดยะลา ๒๕๕๖ ผู้บริหารควรทราบและปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อให้จังหวัดยะลา "อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดี อยู่รอดปลอดภัย"ภายใต้วิสัยทัศน์ ๒ ถ้อยคำ "ยะลาเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข"๕ วาระพัฒนาสังคม ๕ วาระพัฒนาเศรษฐกิจ ๖ วาระสร้างสันติสุข
""ในส่วนของท้องถิ่น ท่านผู้ว่าฯสนับสนุนให้ท้องถิ่นเราส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น (Public Service) โดยต้องนำแผนชุมชน/หมู่บ้านบูรณาการร่วมกับแผนของท้องถิ่น""""
เลขานุการในการดำเนินการตามวาระเศรษฐกิจของท้องถิ่นข้อนี้ "ท้องถิ่นจังหวัดยะลาเป็นเลขานุการ" หวังว่าพวกเราจะต้องทำงานบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี....ฝากเรียนท่านนายก อบต.ทุกแห่งด้วยค่ะว่า...ท่านผู้ว่าฯมอบท้องถิ่นจังหวัดยะลาดูแลในด้านนี้..มีอะไรที่ติดขัดมาสอบถามกันได้ เพื่อให้ทำงานไปด้วยความราบรื่นค่ะ""""""
ส่วนของท้องที่ก็จะดูแลความมั่นคง


 
  ความคิดเห็นที่ : 1
Mail to ปลัด อบต.ยะรม
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  พนักงานส่วนตำบล
ตอบเมื่อ : 2013-01-16 23:00:05    IP : (113.53.128.17)
ขอบคุณนะคร้าบปลัด

 
  ความคิดเห็นที่ : 2
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  ปลัด อบต.ยะรม
ตอบเมื่อ : 2013-01-16 23:04:52    IP : (49.228.94.121)


 
  ความคิดเห็นที่ : 3
Mail to ปลัด อบต.ยะรม
กลับขึ้นด้านบน

1
 
แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
อีเมลล์
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 1 Mb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน
แสดงความเห็น
รหัสส่งข้อมูล :
   
 
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ office@nstrubi.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.