ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 การประกาศใช้กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการกำหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
01 ก.ค. 2559
52 ความรุ็เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
01 ก.ค. 2559
53 ปฏิทินการคัดเลือกของ อบต.รอบเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
30 มิ.ย. 2559
54 ปฏิทินการสอบคัดเลือกของ อบต. (รอบเดือนกันยายน 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
30 มิ.ย. 2559
55 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
150
29 มิ.ย. 2559
56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
194
28 มิ.ย. 2559
57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการบริหารงานบุคคล วิธีการสรรหา และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
201
28 มิ.ย. 2559
58 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 มิ.ย. 2559
59 การประชาสัมพันธ์งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
23 มิ.ย. 2559
60 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
161
22 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.