ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขอความร่วมมือประกาศประมูลราคาเช่าอาคารตลาดนัดคอกช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
11 ก.ค. 2559
52 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
188
08 ก.ค. 2559
53 การประกาศใช้กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการกำหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ก.ค. 2559
54 ความรุ็เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
01 ก.ค. 2559
55 ปฏิทินการคัดเลือกของ อบต.รอบเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
30 มิ.ย. 2559
56 ปฏิทินการสอบคัดเลือกของ อบต. (รอบเดือนกันยายน 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
30 มิ.ย. 2559
57 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
152
29 มิ.ย. 2559
58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
198
28 มิ.ย. 2559
59 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการบริหารงานบุคคล วิธีการสรรหา และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
28 มิ.ย. 2559
60 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
109
28 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.