ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการให้รางวัลองค์กรปกครองา่สนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
11 พ.ค. 2559
52 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
66
11 พ.ค. 2559
53 การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
56
11 พ.ค. 2559
54 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
11 พ.ค. 2559
55 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
75
10 พ.ค. 2559
56 ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 พ.ค. 2559
57 ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย สถ. ดาวน์โหลดเอกสาร
243
08 เม.ย. 2559
58 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและปล่อยขบวนเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
24 มี.ค. 2559
59 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
16 มี.ค. 2559
60 การเผยแพร่บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
16 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.