ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 โครงการ "กรมท้องถิ่นขายข้าวสารช่วยชาวนา" ดาวน์โหลดเอกสาร
89
15 พ.ย. 2559
12 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงความเป็นอันตรายของสินค้าที่เรียกว่า "ของเล่นชนิดพองตัว เมื่อแช่น้ำ" หรือ "ตัวดูดน้ำ" ดาวน์โหลดเอกสาร
100
03 พ.ย. 2559
13 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
172
02 พ.ย. 2559
14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
21 ต.ค. 2559
15 บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
199
14 ต.ค. 2559
16 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
376
10 ต.ค. 2559
17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ดารจัดงาน Thailand Local Government Summit 2016 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
30 ก.ย. 2559
18 พระราชบัญญติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558และข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
29 ก.ย. 2559
19 มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
29 ก.ย. 2559
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
69
26 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.