ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ปฏิทินการคัดเลือกของ อบต.รอบเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
30 มิ.ย. 2559
12 ปฏิทินการสอบคัดเลือกของ อบต. (รอบเดือนกันยายน 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
30 มิ.ย. 2559
13 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
110
29 มิ.ย. 2559
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
150
28 มิ.ย. 2559
15 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการบริหารงานบุคคล วิธีการสรรหา และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
28 มิ.ย. 2559
16 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
50
28 มิ.ย. 2559
17 การประชาสัมพันธ์งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
23 มิ.ย. 2559
18 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
99
22 มิ.ย. 2559
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 มิ.ย. 2559
20 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างในส่วนภูมิภาค ปีพุทธศักราช 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
14 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.