เรื่อง : หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชี (ที่ ยล 0037.5/ว409 ลว.21 มค.53)
  รายละเอียด : หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชี (ที่ ยล 0037.5/ว409 ลว.21 มค.53)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 4534 คน   
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.